Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Axe prioritare:


Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

PI 7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

OS 1.1: Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

OS 1.1 Rutier - Descarca Ghidul Solicitantului CS

OS 1.2: Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

OS 1.2 Feroviar - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 1.3: Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

OS 1.3 Naval - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

P1 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

OS 1.4: Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

OS 1.4 Metrou - Descarca Ghidul Solicitantului CE - draft


Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient


PI 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T


OS 2.1: Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

OS 2.1 Rutier - Descarca Ghidul Solicitantului CE - draft

PI 7b Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

OS 2.2: Creşterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

OS 2.2 Rutier - Descarca Ghidul Solicitantului CE - draft

PI 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

OS 2.3: Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

OS 2.3 Aeroporturi - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 2.4: Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

OS 2.4 Naval - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 2.5: Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

OS 2.5 Siguranta si mediu - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 2.6: Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională

OS 2.6 Puncte de comunicare transnationale - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

PI 7D Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului

OS 2.7: Creşterea sustenabilității şi calităţii transportului feroviar

OS 2.7 Feroviar - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor


PI 6i Investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

OS 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

OS 3.1 Reciclare deșeuri Linie deschisă!
Termen de depunere: 31.12.2018
Descarca Ghidul Solicitantului CS

PI 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

OS 3.2: Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

OS 3.2 Apă și apă uzată Linie deschisă!
Termen depunere: 31.12.2018
Descarca Ghidul Solicitantului CS

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric


PI 6d Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică

OS 4.1: Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

OS 4.1 Biodiversitate Apel 2016 (Depunere proiecte: 20.06.2016 - 30.06.2018 )
Descarca Ghidul Solicitantului CS

PI 6e Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OS 4.2: Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național

OS 4.2 Calitatea aerului Linie deschisă!
Termen de depunere: 01.02.2017
Descarca Ghidul Solicitantului CS

OS 4.3: Reducerea suprafețelor poluate istoric

OS 4.3 Suprafete poluate istoric - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor


PI 5i Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem

OS 5.1. Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

OS 5.1 Inundații - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

PI 5ii Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor

OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

OS 5.2 Managementul riscului Linie deschisă!
Termen de depunere: 31.12.2018
Descarca Ghidul Solicitantului CS

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon


PI 4a Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile


OS 6.1. Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

OS 6.1 Energie din resurse regenerabile - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft
OS 6.1 RES - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

PI 4b Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi

OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

OS 6.2 Reducerea consumului de energie - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

PI 4d Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase

OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

OS 6.3 Reducere consum energie electrica - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

PI 4g Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridica bazată pe cererea de energie termică utilă

OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

OS 6.4 Economii în consumul de energie - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate


PI 4c Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

OS 7.1 Termoficare - Descarca Ghidul Solicitantului CS

PI 4iii Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

OS 7.2 Termoficare București - Descarca Ghidul Solicitantului CS

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale


PI 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile

OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

OS 8.1 S.E.N. - Descarca Ghidul Solicitantului CS

OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

OS 8.2 S.N.T - Descarca Ghidul Solicitantului CS

Alocare financiară:

11,88 miliarde euro

Bine de știut...

POIM a fost aprobat de Comisia Europeana la 10.07.2015 - Descarca POIM.

Autoritatea de management este Ministerul Fondurilor Europene.

PARTENERI: