Programul Operațional Capital Uman - POCU

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.

Descarca Ghidul Solicitantului - Condiții Generale - Orientari privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (aprilie 2016)

Axe prioritare:


Axa prioritară 1: Inițiativa "Locuri de muncă pentru tineri"

PI 8ii - Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a "garanției pentru tineret"

OS 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

CPP ”Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia - Descarca Ghidul Solicitatului CS - draft

OS 1.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

CPP ”Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs


PI 8ii - Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a "garanției pentru tineret"

OS 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

CPP ”Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 2.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

CPP ”Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 2.3: Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare

CPP ”Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți


PI 8i - Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

OS 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

PI 8iii Activități independente, antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

OS 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

CPP ”România creativă - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

PI 8v Adaptarea lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor la schimbare

OS 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

OS 3.9: Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement

PI 8vii - Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante;

OS 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs

OS 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

PI 10iii- Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

OS 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei


PI 9ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

OS 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate

CPP ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate
rome
Apel 2016 (depunere proiecte 16.05. - 01.08.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS

OS 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non-roma), prin implementarea de măsuri integrate
CPP ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate non-rome” Apel 2016 (depunere proiecte 16.05. - 01.08.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS


OS 4.3: Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune)

OS 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice

PI 4iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

OS 4.5: Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

OS 4.6: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

OS 4.7: Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.) în furnizarea serviciilor sociale

OS 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

CPP ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate - Descarcă Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

OS 4.10: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității

OS 4.11: Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale

OS 4.12: Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității

OS 4.13: Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă

OS 4.14: Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

OS 4.15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung

PI 9v - Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

OS 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității


PI 9vi Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

CPP “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

OS 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Axa prioritară 6: Educație și competențe


PI 8ii - Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a "garanției pentru tineret"

OS 6.1: Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

PI 10i reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

OS 6.2: Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

OS 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

OS 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională

OS 6.5: Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare

OS 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

PI 10ii - Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

OS 6.7: Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

OS 6.8: Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii

OS 6.9: Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile

OS 6.10: Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI

PI 6iii - Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

OS 6.11: Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma

OS 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

PI 10iv - Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie

OS 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

OS 6.14: Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

OS 6.15: Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă

OS 6.16: Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii

OS 6.17: Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri

Axa prioritară 7: Asistență Tehnică


PI 5i Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem

OS 7.1: Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

OS 7.2: Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi eficace proiecte de tip FSE

OS 7.3: Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE

Alocare financiară:

5,059 miliarde euro

Bine de știut...

POCU a fost aprobat de Comisia Europeana pe 25.02.2015 - Descarca POCU

Autoritatea de management este Ministerul Fondurilor Europene.
PARTENERI: