Programul Operational Competitivitate - POC

Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014 - 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

Axe prioritare:


Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor


Descarca
Ghidul unic Axa 1

PI 1.a Consolidarea cercetării şi inovării (C&I), a infrastructurii şi a capacităţilor de dezvoltare a excelenţei în domeniul C&I, precum şi promovarea centrelor de competenţă, în special a celor de interes european


Acţiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

Sectiunea A - Departamente de CD ale întreprinderilor Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CS
Sectiunea B - Clustere inovative Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CS
Sectiunea F - Institutii publice CD Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CD

Acţiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil si asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice si baze de date europene si international

Acţiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Sectiunea H - Sinergii - Descarca Ghidul Solicitantului CS

Acţiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD

Sectiunea E - Personal cu competente avansate din strainatate Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CS

PP1b. promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general

Acţiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităţi, în scopul inovării de procese si de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere

Sectiunea C - Start-up si spin-off Depunere continua, suspendata temporat Descarca Ghidul Solicitantului CS
Sectiunea D - Intreprinderi noi inovatoare Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CS

Acţiune 1.2.2: Instrumente de creditare si măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative si a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă

Acţiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

Sectiunea G - Parteneriate Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CS


Axa prioritara 2: Tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitive


PI 2.a Extinderea conexiunii în bandă largă şi desfăşurarea reţelelor de mare viteză şi sprijinirea adoptării noilor tehnologii şi reţele pentru economia digitală


Acţiunea 2.1.1 îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă si a accesului la internet

PI 2.b Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC si a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Actiunea 221 - Clustere Apel 2015 Descarca Ghidul Solicitantului CS

Acţiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic

PI 2.c Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură şi e-sănătate

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea si asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

Acţiune 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC si a reţelelor informatice

Acţiunea 2.3.3. Îmbunătăţirea conţinutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e- incluziune, e-sănătate si e-cultură

E-educatie - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft
E-sanatate - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft
E-cultura - Descarca Ghidul Solicitantului CS - draft

Alocare financiară:

1,58 miliarde euro

Bine de stiut...

POC a fost aprobat de Comisia Europeană în 19 decembrie 2014 - Descarca POC

POC este finanțat prin FEDR.

Autoritatea de management este Ministerul Fondurilor Europene.

Axa 1 este gestionată de ANCSI - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare.

Axa 2 este gestionată de OIPSI - Organismul Intermediat de Promovare a Societății Internaționale.

PARTENERI: