Programul Operational Regional - POR (Regio)

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Descarca Ghidul Solicitantului Conditii Generale (actualizat mai 2016)


Axe prioritare


Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

PI1: Promovarea investițiilor în C&I, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă etc

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

PI 2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.1.A Microîntreprinderi Apel 2016 (depunere proiecte 27.07.2016 - 27.01.2017) Descarca Ghidul Solicitantului CS

PI 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

PI 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

3.1.A Rezidențial Apel 2016 (depunere proiecte 16.05 - 16.11.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS

PI 3.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor


Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile


PI 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

PI 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

PI 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

PI 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

PI 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

5.1 Patrimoniu Apel 2016 (depunere proiecte 25.05 - 25.11.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS

PI 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 5.2. Mediul urban Apel 2016 (depunere proiecte 25.05 - 25.11.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional

PI 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

6.1 Infrastructura transport Apel 2016 (depunere proiecte 16.05 - 16.11.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

PI 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specific

7.1 Turism Apel 2016 (depunere proiecte 01.06 - 02.12.2016) Descarca Ghidul Solicitantului CS

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale


PI 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale


Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban


PI 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale


PI 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

PI 11.1 Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

PI 12.1 Asistenta tehnica

PARTENERI: