Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020. Viitorul FS&C, FEADR, FEPAM 2014 - 2020

Arhitectura Politicii de coeziune

2007 - 2013

2014 - 2020

Obiective

Fonduri

Tinte

Categorii de regiuni

Fonduri

Convergenta

FEDR
FSE
FC

Investitii pentru dezvoltare si locuri de munca

- Regiuni mai putin dezvoltate;
- Regiuni in tranzitie.

FEDR
FSE
FC

Competivitate si ocuparea fortei de munca

FEDR
FSE

 - Regiuni mai dezvoltate.

FEDR
FSE

Cooperare teritoriala europeana

FEDR

Cooperare teritoriala europeana

 

FEDR
  • Cadrul legislativ european adoptat pentru perioada 2014-2020 - NOU!
 
 

Nr Crt

Document

Descarca

Stadiu document
1. REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1311/2013 AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020

Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
2. REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind dispozitii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana

 Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
3. REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013  
4.
REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
5.
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
6.
REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului 
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013 
7.
REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
 
 RO

EN
 Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
8.
REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea constituirii si functionarii unor astfel de grupari
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
9. REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
10. REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispozitii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste resursele si repartizarea acestora pentru anul 2014 si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 si (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste aplicarea acestora in anul 2014
 
RO

EN
 
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
11. REGULAMENTUL (UE) NR. 1288/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a actiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport si de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE si nr. 1298/2008/CE
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
12. REGULAMENTUL (UE) NR. 1291/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013
de instituire a Programului-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – Orizont 2020 si de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
13. REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare si diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
14. REGULAMENTUL (UE) NR. 1293/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007
 
RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
15. REGULAMENTUL (UE) NR. 1295/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativa” (2014-2020) si de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE si nr. 1041/2009/CE
 
 RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013 
16. REGULAMENTUL (UE) NR. 1296/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala („EaSI”) si de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinantare Progress pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala
 
 RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
17. REGULAMENTUL (UE) NR. 1316/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 si (CE) nr. 67/2010
 
 RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013
18. REGULAMENTUL (UE) NR. 1287/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii (COSME) (2014 – 2020) si de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE  RO

EN
Publicat in Jurnalul Oficial al UE pe 20.12.2013 


  • Documente strategice 2014 - 2020
 
 

Nr Crt

Document

Descarca

Stadiu document
1. Conditionalitati ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020 in Romania  
2. Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 2014-2020 in Romania  
3. Diagrama cadrului partenerial in Romania  

4.

Brosura de prezentare - Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020

 
5. Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020 RO  

6.

EUROPA 2020 - O strategie europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii

RO

Final

7.

Obiective pentru strategia Europa 2020

RO

 
8. Programul national de reforma al Romaniei 2011 - 2013
RO  
9. Programul de convergenta al Romaniei 2011-2014 RO  
10.

Recomandarea privind Programul national de reforma din 2011 al Romaniei si de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta actualizat al Romaniei pentru perioada 2011-2014

RO Propunerea Comisiei
11. Recomandare privind Programul national de reforma din 2011 al Romaniei si de emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de convergenta actualizat al Romaniei pentru perioada 2011-2014
RO Varianta finala aprobata de Consiliu

  • Propunerile privind cadrul legislativ european pentru Fonduri Structurale si de Coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime 2014 - 2020

 

Nr Crt

Document

Descarca

Stadiu document
1. REGULAMENTUL (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului

RO

Adoptat
2. REGULAMENTUL delegat (UE) al Comisiei din 29.10.2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

RO

Adoptat

3.

Rezumatul studiului de impact privind inlocuirea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006

RO


-

2.

Propunere de REGULAMENT de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006


RO


Document
in lucru adoptat de CE pe 6 octombrie 2011.

3.

Rezumat propunere de regulament pentru modificarea Regulament (CE) nr. 1080/2006

RO


-

4.

Propunere de REGULAMENT privind dispozitiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regionala si obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006


RO

Document in lucru adoptat de CE pe 6 octombrie 2011.

5.

Rezumatul studiului de impact privind inlocuirea Regulamentului (CE) nr. 1081/2006

RO


-

6.

Propunere de REGULAMENT privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006

RO

Document in lucru adoptat de CE pe 6 octombrie 2011

7.

Rezumat propunere de regulament pentru modificarea Regulament (CE) nr. 1084/2006

RO


-

8.

Propunere de REGULAMENT privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

RO

Document in lucru adoptat de CE pe 6 octombrie 2011

9.

Rezumat propunere de Regulament - Cooperare teritoriala europeana 2014-2020

RO


-

10.

Propunere REGULAMENT privind dispozitii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana

RO

Document in lucru adoptat de CE pe 6 octombrie 2011

11.

Rezumat propunere Regulament - Gruparile europene de cooperare teritorială (GECT)

RO


-

12.

Propunere REGULAMENT de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea constituirii si punerii in aplicare a unor astfel de grupari


RO

Document in lucru adoptat de CE pe 6 octombrie 2011

 

Documente

PARTENERI: