Lupta împotriva discriminării comunităţii roma

Spania

Programul naţional pentru comunitatea roma din Spania

Iniţiatorul Proiectului: Fundación Secretariado General Gitano (FSGG)

Implementare: 1 / 2000 – 12 / 2003(6)

Finanţare:

 • Total Costuri Proiect : 45,00 mil EUR
 • EU Fonduri Structurale (FSE Obiectiv 1): 23,10 mil EUR
                                   (FSE Obiectiv 3):   8,40 mil EUR
 • Cofinanţare naţională (surse publice şi private): 13,50 mil EUR

Lupta împotriva discriminării
 • Anumite grupuri sociale se confruntă cu discriminarea atât în procesul de căutare a unui loc de muncă, cât şi la locul de muncă
 • O astfel de discriminare împiedică UE să utilizeze la maximum capacitatea şi talentul tuturor locuitorilor săi
 • Există două motive pentru a lupta împotriva discriminării
  • social: este împotriva valorilor şi legislaţiei UE
  • economic: confruntarea cu o populaţie îmbătrânită rezidă în nevoia de atragere a cât mai multor persoane în rândul populaţiei active pentru a asigura creşterea economică şi prosperitatea
 • FSE sprijină non/discriminarea în procesul de recrutare şi angajare
 • FSE sprijină activităţi ce urmăresc lupta împotriva discriminării în accesul pe piaţa muncii şi la locul de muncă

Caracteristici:
 • La momentul respectiv populaţia de etnie romă din Spania era estimată la peste 650.000.
 • Origini complexe, diverse şi adesea foarte diferiţi ca identitate socială şi culturală.
 • Comunitatea romă a suferit de-a lungul anilor din cauza stereotipurilor.
 • Accesul dificil la educaţie contribuie la inechitate şi excludere socială.

Oportunităţi:
 • În perioada premergătoare proiectului au avut loc schimbări în percepţia asupra comunităţii roma şi a accesului la educţie şi pe piaţa muncii.
 • Succesul programului pilot derulat în Madrid în perioada 1998-1999.

Provocări:
 • Aproximativ 17.000 persoane au beneficiat de participarea în programul pilot derulat în Madrid în perioada 1998-1999
 • 30% din participanţi şi-au găsit locuri de muncă
 • Datorită succesului programuui pilot, 13 Comunităţi Autonome din Spania participă în programul ‘Acceder’

Obiectiv:
 • Creşterea oportunităţilor de integrare a comunităţii roma din Spania
 • Promovarea şanselor egale de acces la piaţa mncii
 • Facilitarea accesului la instruire şi angajare
 • Servicii comunitare vizând îmbunătăţirea calităţii vieţii
 • Promovarea la nivel local şi regional a politicilor culturale şi sociale ce vizează comunitatea romă

S-a urmărit:
 • Implicarea a 15.000 persoane de etnie romă
 • Implicarea grupurilor care nu au beneficiat anterior de asistenţă în programul pilot
 • Asistenţa susţinută a beneficiarilor programului pentru participarea la scheme de instruire şi găsirea unui loc de muncă stabil 
 • Accesul la locuri de muncă mai bune prin creşterea calificării profesionale şi a competenţelor în utilizarea noilor tehnologii
 • Mesaje pozitive care să combată discriminarea pe piaţa muncii, adresate angajatorilor, administraţiei publice, societăţii în general
 • Asigurarea a min. 2.500 contracte de muncă în perioada 2000-2006

Proiectul are la bază o metodologie centrată pe nevoile individuale, incluzând:
 • Sensibilizarea şi conştientizarea tinerilor de etnie romă şi a familiilor acestora despre posibilităţile de îndrumare, instruire şi căutare a unui loc de muncă
 • Îndrumare cu privire la paşii de urmat de către fiecare individ
 • Cercetarea pieţei muncii cu accent pe sectoarele economice în care populaţia romă are calificările necesare; punerea în contact cu angajatorii; asistenţă şi follow-up după angajare atât pentru angajat cât şi pentru angajator
 • Instruire în vederea creşterii şanselor de angajare: zidar, asistent vânzare, curier, încărcător-descărcător, servicii curăţenie (hote, instituţii, locuinţe), instalare aparate aer condiţionat, asistent bucătar etc. 
 • Promovarea experienţelor pozitive şi a bunelor practici pentru facilitarea integraării în muncă a populaţiei de etnie romă
 • Crearea unui sistem informatic – Centru de Monitorizare a Inserţiei Comunităţii Roma

Parteneri:
Fundación Secretariado General Gitano în cooperare cu: Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale din Spania si Administraţiile Locale şi Regionale din Spania (guvernele locale şi regionale).

Rezultatele propuse au fost depăşite

Realizări: cantitativ

 • 25.190 persoane au urmat un program individualizat în vederea angajării – instruire şi asistenţă orientată către nevoile personale
 • 16.560 contracte de muncă semnate
 • 7.998 persoane au contract individual de muncă
 • 5.182 persoane sunt de etnie romă 
 • Peste 160.000 ore de instruire vocaţională 
 • 190 cursuri de instruire vocaţională 
 • Peste 1.800 tineri de etnie romă au participat

Realizări: calitativ

 • Promovarea autonomiei şi bunăstării participanţilor, prin:
  • Creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă 
  • Garantarea egalităţii şanselor  
  • Măsuri sporite dedicate populaţiei de etnie romă
  • Facilitarea includerii în cadrul măsurilor active de pe piaţa muncii
  • Îmbunătăţirea implicării sociale a populaţiei de etnie romă
 • Promovarea politicilor sociale ce privesc populaţia de etnie romă, în special în privinţa posibilităţilor de instruire şi acces la locurile de muncă
 • Bună diseminare a programului (scop, activităţi) în rândul populaţiei de etnie romă 
 • Realizarea unei Metodologii de îndrumare şi inserţie pe piaţa muncii, şi a instrumentelor aferente adaptate grupului ţintă

Realizări: aspecte sociale
 • Sensibilizarea opiniei publice vis-à-vis de problemele populaţiei roma
 • Mobilizarea actorilor locali; parteneriate la diferite niveluri; entităţi ce acţionează în sinergie şi complementaritate

Realizări: instituţional
 • Lansarea programului în 45 de oraşe din 13 regiuni ale Spaniei cu participarea a aprox. 100 entităţi publice şi privat. Cele 45 de unităţi sunt în locaţii accesibile populaţiri roma şi au câte o echipă de 5 profesionişti ce se ocupă de derularea în plan local a programului (1 manager, 2 consilieri în domeniul muncii, 1 mediator specializat în lucrul cu angajatorii, 1 mediator intercultural specializat în lucrul cu comunitatea romă). 
 • Sprijin financiar din partea multor entităţi implicate în program 
 • Operare la nivel multiregional cu adresarea nevoilor specifice fiecărei zone, dar şi cu păstrarea elementelor comune

Sursa: Conferinta Internationala “Fonduri Structurale si de Coeziune pentru Romania”


PARTENERI: