Legislatie relevanta

Legislatie generala privind gestionarea asistentei comunitare nerambursabile


 • H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale
 • Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania
 • H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare
 • H.G. nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
 • H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
 • Hotarare nr. 491/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
 • Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000
 • Memorandum pentru aprobarea Strategiei nationale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013


Legislatie in domeniul achizitiilor publice


 • Ordin 29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta.
 • OUG nr. 52 / 2011 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Ordin ANRMAP nr. 302/2011 - Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • HG nr. 802/2011 - Hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul implementarii instrumentelor structural
 • HG nr. 801/2011 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 • O.U.G. nr. 19/2009 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la tribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
 • Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media
 • H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 • H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 • Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 • O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica
 • Ordinul MEF nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate


Legislatie in domeniul ajutorului de stat


 • O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat
 • Legea nr. 137 din 17/05/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Axa prioritara 1
 • Ordin nr. 478/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata intreprinderilor mici si mijlocii pentru elaborarea si implementarea proiectelor de investitii", aferenta operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, Domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”
 • Ordin nr. 479/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”, aferenta operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” (contine si ORDIN Nr 1943 / 19 iunie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008)
 • Ordin nr. 480/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultanta”, aferenta operatiunii b) “Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor”, Domeniul major de interventie 1.3. “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”
 • Ordin nr. 1862 din 13 iunie 2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii prin accesul pe noi piete si internationalizare", aferenta operatiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" si c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare", domeniului major de interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
 • Ordin nr. 477 din 20 februarie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii”, aferenta operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

Axa prioritara 2

 • Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finantarea proiectelor de investitii initiale in cercetare-dezvoltare si inovare", aferenta operatiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D in intreprinderi si crearea de noi locuri de munca in cercetare" si 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", din Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"
 • Ordin nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative", aferenta Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice", axa prioritara 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", domeniul major de interventie 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare", operatiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative"
 • Ordin nr.3388 al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovarea (CDI) prin POSCCE" aferenta operatiunilor: 2.1.1 "Proiecte de cercetare in parteneriat", 2.1.2 "Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate" si 2.3.3 "Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor"

Axa prioritara 3

 • Ordin nr. 2229/2008 - Schema ajutor de stat regional pentru operatiunile aferente Domeniului Major de Interventie 3.3
 • Ordin nr. 2159/2008 - Schema de minimis aferenta operatiunilor 3.3.1 si 3.3.2
 • Ordin nr. 632/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii in vederea accesului la broadband si la serviciile conexe", aferenta operatiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe", domeniul major de interventie 3.1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei", axa prioritara 3 "Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice"

Axa prioritara 4

 • Hotarare nr. 750/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
 • Hotarare nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor

Programul Operational Regional

 • Ordin nr. 155/2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor aferenta domeniului major de interventie 4.3
 • Ordin nr. 413/2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea anexei Ordinului nr. 155/2008
 • Ordin nr. 261/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor in turism
 • Ordin nr. 287/2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
 • Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor (aviz Consiliul Concurentei nr. 794/26.02.2008)

Legislatie in domeniul finantelor publice


 • Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finantele publice
 • Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
 • Hotararea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
 • H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
 • Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finantele publice locale
 • H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private
 • Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
 • OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice,a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
 • OMFP nr. 673/2009 de modificare a OMFP nr. 752/2006


Legislatie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei comunitare nerambursabile alocate Romaniei


 • O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a Instrumentelor Structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta
 • Ordinul nr. 2548/25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta
 • Ordinul MFP nr. 469/10.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 (abrogat)
 • Ordin nr. 3154/2008 al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 (abrogat)
 • O.G. nr. 19 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat (abrogat)
 • Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta (abrogat)
 • Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 249/2007 (abrogat)

Legislatie privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare


 • O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
 • Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
 • O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor masuri financiare
 • O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar si al contabilitatii publice
 • O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
 • Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
 • H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator
 • H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.510/2003
 • H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.510/2003.

 

Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala


CAEN emis de Institutul National de Statistica - a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2008 prin Ordin nr. 337 din 20 aprilie 2007. privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

PARTENERI: